Historie Korčuly: Osídlení a památky ostrova

Historie ostrova Korčula

Za zakladatele města Korčula je považován Antenor, který uprchl z Tróje. Výzkumy však přinesly důkazy ještě staršího osídlení ostrova Korčula z doby neolitu, jež dokazují nalezené mohyly zřejmě z doby Féničanů. Ve 4. st. tu byly řecké osady. Do doby stěhování národů Korčula byla součástí římské dalmátské provincie.

Korčula, staré město, opevnění

Korčula, staré město, opevnění

Příchod Slovanů na Korčulu

V 7. st. na Korčulu přišli Slované, kteří ovládli ostrov a také území ležící na sever od ústí řeky Neretvy do moře. V průběhu 9. st. se Slované přidávají ke křesťanství, ale na ostrov Korčula se náboženská osvěta dostavá až později. Z tohoto důvodu byli ostrované řazeni nějakou dobu pod Paganský principát (země Paganů). V této době se také objevuje pirátství. Tehdejší benátští kupci si za bezpečné proplutí svých lodí byli ochotni zaplatit, aby byli chráněni před Neretvanskými piráty. V roce 927 až 960 byl ostrov předán srbskému princi a knězi Časlavu Klonimirićovi a do roku 998 krátce vládě Byzance. V roce 998 Paganský principát přechází pod přímou vládu Benátské republiky a nedlouho potom je vrácen původní vládě a přejmenována na Velkoprincipát Zahumlje.

Korčula součástí Benátské republiky

Korčula následně ve 12. století ale znovu připadá Benátské republice po dobytí šlechticem Peponem Zorzim. Vnitřní záležitosti si ostrov však nezávisle řídil nadále sám. Rozhodnutím papeže Honoriuse III. se v roce 1221 Korčula předává princům z Krky (Šubićům). Ve 12. století byla vláda dědičných následovníků volně ovládána střídavě z Uherska a Janovské republiky. V roce 1255 však ostrov dobyl Marsilio Zorzi. Vládnoucí šlechta musela opustit ostrov a vrátit se do Benátské republiky.

Korčula a Marko Polo

Korčula je spojována se slavným Marco Polem. Dodnes není jasné, jestli je se slavný mořeplavec a objevitel Marco Polo v roce 1254 na Korčule opravdu narodil. Ve starém městě Korčula je možné vidět pozůstatek jeho údajně rodného domu. Když Janovská republika porazila Benátskou republiku v bitvě o korčulské pobřeží roku 1298, tak byl Marco Polo uvězněný a strávil několik let v janovském vězení, kde začal psát o svých cestách. Protichůdná tvrzení říkají, že byl držený v tureckém městě Laiazzo. V roce 1333 byla pod Korčulské biskupství svěřena správa římskokatolického kostela města Ston (poloostrov Pelješac). Došlo k tomu po odkoupení Pelješace Dubrovnickou (Raguskou) republikou od Srbské říše. Cursola – jak italové říkali Korčule se v roce 1390 vzdává království Uherskému a to se podvoluje bosensko – srbskému králi Stefanu Trvtkovi I.

Korčula, Marco Polo

Korčula, Marco Polo

Korčula součástí Dubrovnické republiky

V letech 1413 – 1417 ostrov Korčula kupuje Dubrovnická (Raguská) republika. Ostrov sám sebe ale v roce 1420 prohlašuje za zemi Benátské republiky. V roce 1571 ostrov nazývá papež Fidelissima (důvěryhodný) na důkaz toho, jak statečně a vytrvale Korčulané ostrov ubránili proti osmanskému vojsku.

Korčula součástí Habsburské říše

V letech 1776 – 1797 se Curzola společně s Lesinou (dnešní Hvar) stává hlavním opevněným štítem pro Benátskou republiku v této části středomoří. Smlouva z roku 1797 uzavřena mezi Francií a Habsburskou říší Benátskou republiku rozděluje mezi Francii a Habsburskou říši. Ostrov Korčula se tehdy stal majetkem Habsburské říše. V roce 1806 ostrov obsadila Franská říše a spojila ho s Ilyrijskými provinciemi. O rok později se pomocí ruského námořnictva dostává k moci nad ostrovem černohorské vojsko Petara I. Petroviće Njegoše. Ostrov pak černohorci darovali Rakouské říši a stal se rakouskou korunní zemí. V roce 1867 je prohlášen za část Rakousko – uherského Předlitavska.

Korčula po první světové válce

V první světové válce byla Korčula Londýnskou smlouvou přislíbena Itálii za to, že se přidá na stranu Británie a Francie. Po ukončení první světové války roku 1918 se Korčula spolu s Dalmácií stává součástí Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů. Od roku 1929 se tyto země nazývají Jogoslávským královstvím. Za okupace Jugoslávie se ostrov Korčula stal součástí fašistické Itálie. V roce 1943 byl ostrov krátce v držení jugoslávských partyzánů. V roce 1944 byla Korčula obsazena Němci, ale koncem roku osvobozena.

Korčula po druhé světové válce

V roce 1945 tak vznikla Federální lidová republika Jugoslávie a Korčula náležela k její části Lidová republika Chorvatsko. Od roku 1963 to pak byla Socialistická republika Chorvatsko v rámci Socialistické federativní republiky Jugoslávie. V roce 1991 se Korčula stává součástí nové nezávislé Chorvatské republiky.